ปรัชญาและปณิธาน

ปลูกฝัง เพิ่มพูนความรู้และพัฒนbuy essay paperาศักยภาพด้านภาษาเพื่อความเป็นเลิศในสังคม

มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤ123helpme.comreviewsษและภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีจิตสำนึกอันดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ