อาจารย์ชวลิต แทนศิริ
Chawalit Tansiri
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์ชวลิต แทนศิริ

Chawalit Tansiri


การศึกษา
Education

  • Master of ICT (Web Engineering), University of Western Sydney, AUSTRALIA

 

ผลงานทางวิชาการ
Theses and Work

Thesis

 


ติดต่อ

E-mail: Chawalit@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2838

Post Author: Supennapar Bunphoem