อาจารย์บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล
Boonchai Khongsagtrakool
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล
Boonchai Khongsagtrakool


การศึกษา
Education

  • Master of Arts, English for Careers, Thammasat University
  • Bachelore of Arts, English Language and Literature, Thammasat University

 

ผลงานทางวิชาการ
Theses and Work

วิทยานิพนธ์
Thesis

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: boonchai@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2824

Post Author: Supennapar Bunphoem