อาจารย์อมราวดี ทัพพุน
Amarawadee Tappoon
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์อมราวดี ทัพพุน
Amarawadee Tappoon


การศึกษา
Education

  • Master of Arts, Applied Linguistics, Mahidol University
  • Bachelore of Arts, English, Silpakorn University

 

ผลงานทางวิชาการ
Theses and Work

วิทยานิพนธ์
Thesis

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: amarawadee@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2849

Post Author: Supennapar Bunphoem